Телефон:
+359 878 503 514


На 07.08.2020г. е подписан договор за безъзмездна помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.073- 6359-C01 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Бенефициент: МИКА СТИЛ ЕООД

Обща стойност: 10 000 лв., от които 8 500лв. европейско и 1 500лв. национално съфинансиране.


Целите на проекта са: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

В резултат на изпълнението на проекта ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.


Край на изпълнение на проекта: 07.11.2020г.


--------------------------------- www.eufunds.bg ---------------------------------


Проект BG16RFOP002-2.073- 6359-C01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МИКА СТИЛ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Нашите марки